Seznamte se

 

Eva Smetanová, vychovatelka

Adam Kundera, asistent pedagoga