dokumenty

Nový školní vzdělávací program

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se od 1. 9. 2021 v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká především nového pojetí informatiky.

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence - digitální - a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Nový RVP znamená pro školu provést revizi platného Školního vzdělávacího programu a promítnout do něj změny. Poslední možný termín pro zavedení těchto změn je 1. 9. 2023.

Digitální kompetence hrají v současné době čím dál větší roli v životě každého z nás. Proto vnímáme jejich rozvoj u našich žáků jako velmi důležitý. Z toho důvodu nečekáme na rok 2023, ale již letošní školní rok 2022 jsme zahájili s novým školním vzdělávacím programem. Pro jeho zavedení máme vhodné personální i technické vybavení, které budeme dále doplňovat a rozšiřovat.


ORGANIZACE


DOKUMENTY K TISKU


ROZPOČET A VÝROČNÍ ZPRÁVY