školní desatero

V naší škole můžete počítat s následujícími vlastnostmi a atributy shrnutými do DESATERA, které se budeme snažit předávat a rozvíjet i u našich žáků... Aplikaci tohoto desatera chápeme jako přirozený klíč ke konstruktivní komunikaci i k bezproblémovému chodu a rozvoji školy.


1. OTEVŘENOST školy vůči rodičům, žákům, zřizovateli i veřejnosti

2. Počet žáků naší školy umožňuje skutečný INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k nejen výchovným a vzdělávacím potřebám každého dítěte a žáka. Rozpoznaný talent a nadání Vašeho dítěte k dané činnosti budeme podporovat a rozvíjet, nedostatky se budeme snažit respektovat a postupně eliminovat či odstraňovat.

3. TOLERANCE A RESPEKTOVÁNÍ jedinečné osobnosti každého z nás, jeho názoru, jednání a práce

4. ZODPOVĚDNOST při naplňování zásad a cílů výchovně - vzdělávacího procesu i při plnění dalších úkolů spojených s činností naší školy

5. KREATIVITA (TVOŘIVOST) jako nezbytný aspekt práce s dětmi a objevování nových metod a postupů

6. Věříme v DŮVĚRU A SOUNÁLEŽITOST všech zaměstnanců, žáků, rodičů, zřizovatele i zainteresované veřejnosti se školou jako neodmyslitelným prvkem obcí Prlov a Pozděchov

7. VŠESTRANNOST jako základní stavební kámen ke všem dalším specializovaným lidským činnostem

8. Dle svých maximálních možností, schopností a svědomí se snažíme o co nejlepší KVALITU poskytování vzdělání, výchovy i zábavy a také kvalitu materiálního zázemí.

9. BEZPEČÍ a fyzicky i psychicky BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ pro ničím nerušený a žádoucí vývoj dětí a práci dospělých.

10. SVOBODA A ROVNOST všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, rasy i náboženství