zápis

19. - 21. dubna 2021

INFORMACE K ZÁPISU:


ORGANIZACE ZÁPISU

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu jsou dostupné na webových stránkách školy (viz. níže) nebo v mateřské škole či ředitelně

 • Zákonný zástupce doloží rodný list (scan/foto/kopie) a svůj OP
 • Potřebné dokumenty:

                                    -  předá zákonný zástupce v daném termínu (19. - 21. dubna 2021) hl. vedoucí mateřské školy Ing. Libuši Strakové (po předchozí tel. domluvě)

                                    - pošle prostřednictvím datové schránky,

                                    - pošle emailem s elektronickým podpisem (nestačí "obyčejný" email),

                                    - pošle poštou,

                                    - osobně předá ve škole (po předchozí tel. domluvě)

 • Forma zápisu: díky nepříznivému vývoji pandemické situace a na základě opatření vlády ČR se zápis bude konat pouze formálně, děkujeme za pochopení
 • Při předání dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo (viz. vyhodnocení přijetí)

PODMÍNKY K ŘÁDNÉMU PŘIJETÍ
 • Děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 • Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku 

Je nutné doložit:

 • Písemnou žádost zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb.:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
  • na webových stránkách školy www.skolapozdechov.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění bude upřesněn u zápisu. 

 • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly, které jim budou přiděleny během zápisu.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.