zápis do ZŠ

10. a 11. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 

Do 4. 4.2024 si prosím rezervujte datum a čas zápisu u ředitelky školy na telefonním čísle 774 657 113 nebo osobně v ředitelně v pondělí nebo ve čtvrtek vždy od 10-12 hod. nebo od 13-16 hod.

DěkujemeORGANIZACE ZÁPISU

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu jsou dostupné na webových stránkách školy (viz. níže) nebo v mateřské škole či ředitelně

 • Zákonný zástupce doloží rodný list (scan/foto/kopie) a svůj OP
 • Potřebné dokumenty zákonný zástupce:

                                    -  předá v daném termínu (10. a 11. dubna 2024) ve škole,

                                    - pošlete prostřednictvím datové schránky - mqpmxyw,

                                    - pošle emailem s elektronickým podpisem (nestačí "obyčejný" email),

                                    - pošle poštou,

                                    - osobně předá ve škole mimo datum zápisu (po předchozí tel. domluvě)

 • Forma zápisu: prezenční, pokud dojde k vyhlášení mimořádných opatření ČR se zápis bude konat pouze formálně - v tomto případě budete informováni na webových stránkách, děkujeme za pochopení
 • Při předání dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo (viz. vyhodnocení přijetí)

PODMÍNKY K ŘÁDNÉMU PŘIJETÍ
 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, kterým bude 6 let do 31. srpna 2024 - tedy ty narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 
 • Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

KRITÉRIA přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí dětí do 1. ročníku:

 • Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Děti mohou být přijímány jen do výše kapacity školy - povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít 1 první třídu.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 1. Dítě s místem trvalého pobytu v Pozděchově nebo v Prlově (spádové obce),
 2. Dítě mimo spádové obce do naplnění kapacity školy.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí dětí mimo školský obvod losem.


Další informace k přijetí:

Dítě, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku 

Je nutné doložit:

 • Písemnou žádost zákonného zástupce
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb.:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
  • na webových stránkách školy www.skolapozdechov.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění bude upřesněn u zápisu. 

 • V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly, které jim budou přiděleny během zápisu.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.