školská rada

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zřízena při základní škole školská rada složená ze 3 členů. Její třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, druhá třetina školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy a poslední třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.


Pro nové funkční období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026 byli zvoleni tito členové školské rady:

  • Rada obce Pozděchov na svém zasedání 24. 8. 2023 jmenovala zástupci zřizovatele ve školské radě 

                                                                     Evu Kořenkovou

  • Za pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín byla zvolena pedagogickou radou 28. 8. 2023

                                                                            Eva Smetanová    


  • Na společných třídních schůzkách 7. 9. 2023 byl za zákonné zástupce nezletilých žáků zvolen

                                                                       Petr Sláčík


Ráda bych všem kandidátům poděkovala za účast ve volbách, za ochotu ve volném čase pracovat pro školu a zajímat se o její chod.

Zvoleným kandidátům blahopřeji.

Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., ředitelka školy

Eva Kořenková -zástupce obce

 předsedkyně Školské rady

Eva Smetanová - zástupce učitelů

Petr Sláčik - zástupce rodičů


ZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY