přípravná třída

aneb proč do toho jít

Jak všichni víme, děti rostou jako z vody a dříve než se nadějete, stáváte se rodičem předškoláka. Tato situace s sebou přináší spoustu otázek. Všechny ale propojuje jedna základní:

"Co je pro mé dítě nejlepší?"

Každé dítě je přirozeně jiné a jen Vy ho znáte nejlépe. Říkáte si, že tolik věcí již bez problémů zvládá, ale v některých ještě stále hledá jistotu. Dokáže se soustředit jen krátkou chvíli, některá slova vysloví s chybami nebo stále hledá pomocnou ruku v situacích, které by ve škole už měl zvládat sám. 

V této chvíli se nabízí cesta přípravné třídy - mezistupeň mezi školou mateřskou a základní, který je určen především pro děti s odkladem a všechny ty v posledním ročníku předškolní docházky, kteří stále váhají. 


ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro koho je přípravná třída určena?
> Pro děti, jimž byl povolen odklad školní docházky nebo děti v posledním ročníku předškolní docházky

Kolik dětí je ve třídě?
> Minimálně 10, maximálně 15

Kdo děti učí a vede?
> Přípravnou třídou děti provází zkušená paní učitelka s mnoha nápady, která vede k pozitivnímu přístupu ke škole a učení

Kde se nachází přípravná třída?
> Třída je umístěna v budově základní školy v samostatném patře - děti nejsou rušeny zvoněním, ale zároveň jsou v kontaktu s děním školy

Jaký je časový harmonogram a náplň přípravné třídy?
> Od 6:30 mohou děti navštěvovat školní ranní družinu
> Den začíná v 8:00 ranními kruhem, kde se učí vzájemnému respektu a naslouchání - jednoduše věcem, které budou potřebovat ke každodennímu chodu v 1. třídě
> Dále navazuje dvouhodinový vzdělávací blok zaměřený na rozvoj kognitivních funkcí, komunikaci a grafomotoriky - podobně jako ve škole, jen se neznámkuje
> V 10:00 přichází čas odpočinku a svačiny
> Poté následuje další vzdělávací blok zaměřený více na rozvoj kreativity, pohybových a hudebních aktivity - tento program často probíhá venku nebo v tělocvičně
> V 11:30 děti obědvají ve školní jídelně
> Poté mohou děti odcházet domů nebo do školní družiny, kde tráví čas s dětmi ze základní školy

Jakou formou se děti v přípravné třídě učí?
> Děti jsou hravou formou vedeny k rozvoji grafomotoriky, komunikace, logického uvažování, zrakového a sluchového vnímání
> Děti jsou také individuálně připravovány na školní život - věnují se právě věcem, ve kterých hledají jistotu a které potřebují procvičit nejvíce (samostatnost, rozvoj logopedie, pracovní kompetence atd.)

Platí se toto vzdělávání?
> Ne, vzdělávání v přípravné třídě je poskytováno bezplatně

Neztratí kontakt s dětmi ze školky?
> Neztratí - budou se potkávat na společných akcích školy - škola a škola je společným subjektem

Jak se přihlásit ke vzdělávání v přípravné třídě?
> Děti jsou přijímání v době zápisu do prvního ročníku na ředitelství školy
> Jedinou podmínkou, kterou ukládá školský zákon, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ). To znamená, že je potřeba se včas objednat do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra, které toto doporučení vystaví
> Potřebují žádost o přijetí do přípravné třídy (ke stažení na našich webových stránkách nebo zde:

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Na základě následujících stanovených kritérií budou děti přijímány až do naplnění kapacity přípravného ročníku (15 dětí). V případě nenaplnění minimální kapacity (10 dětí) nebude přípravná třída v daném roce otevřena.

Pořadí přijímaných dětí

  1. Dítě s odkladem povinné školní docházky (děti budou přijímány sestupně dle věku, tj. od nejstarších)
  2. Dítě v posledním ročníku předškolní docházky s trvalým pobytem v Pozděchově nebo Prlově
  3. Dítě v posledním ročníku předškolní docházky z nespádové oblasti

Podívejte se, co jsme za uplynulé roky přípravné třídy dělali: