zápis do MŠ

6. - 10. 5. 2024

Vážení rodiče,

v letošním roce bude zápis do MŠ probíhat 6. - 10. 5. 2024.


JAK NA TO?


K zápisu Vašeho dítěte je potřeba doručit žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu a to buď

              1. POŠTOU

              2. OSOBNÍM PODANÍM DO SCHRÁNKY ŠKOLY  


ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

O přijetí bude rozhodovat SPÁDOVOST (místo trvalého bydliště) a POŘADÍ PODLE VĚKU (viz. níže) sestupně do naplnění kapacity školy.

Pořadí přijímaných dětí

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. dítě, které dosáhne 5 let do 31. 8. daného roku a to až  do doby zahájení povinné školní docházky) a má trvalý pobyt v Pozděchově nebo v Prlově
 2. Dítě, které dosáhne 4 let do 31. 8. daného roku a má trvalý pobyt v Pozděchově nebo v Prlově
 3. Dítě, které dosáhne 3 let do 31. 8. daného roku a má trvalý pobyt v Pozděchově nebo v Prlově
 4. Dítě, které dosáhne 3 let do 31. 12. daného roku a má trvalý pobyt v Pozděchově nebo v Prlově (podle data narození od nejstarších po nejmladší)
 5. Děti z nespádové oblasti (v pořadí od nejstaršího po nejmladší

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podle školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak."

Jak vypadá povinné předškolní vzdělávání v MŠ?

 • Pravidelná denní docházka
 • V pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
 • V době školních prázdnin je dobrovolné
 • Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 • Přípravná třída ZŠ (viz. přípravná třída)
 • Přípravný stupeň ZŠS
 • Zahraniční škola
 • Škola mimo místo trvalého místa bydliště
 • Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má povinnost oznámit do 31. 5. daného roku přijetí do jiného typu školy ředitelce spádové MŠ.


V případě jakýchkoliv dotazů pište na email l.strakova@skolapozdechov.cz

Těšíme se na Vás!