BESEDA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

23.11.2023

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

děkujeme, že jste si našli čas na společné setkání, věnované školní zralosti, které se konalo ve čtvrtek 23. 11. 2023 v naší mateřské školce. 

Poděkování patří paní psycholožce Mgr. Veronice Potěšilové, která se zaměřila na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost. Jaké jsou příčiny a důsledky školní nezralosti či nepřipravenosti. Dále také jaká je role rodiny, mateřské školy a základní školy. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy, jak si zvykat na školu a jaký je význam přípravné třídy. Osvětlila nám také, jaká je role poradenského pracoviště, jak na školní zralost nahlíží psycholog, jak řešit odklad školní docházky a v neposlední řadě jaká je školská legislativa související se zahájením povinné školní docházky.

V besedě zaznělo, jak by měla jít rozumová vyspělost dítěte před nástupem do školy ruku v ruce s fyzickým vývojem. Předškolák by měl umět udržet 15 až 20 minut pozornost. Důležité je i sluchové a zrakové vnímání. Dítě by mělo zvládnout zrakově rozlišit stejné řady, třídit obrázky dle materiálu, barvy, tvaru apod. Např. by mělo také rozlišit první hlásku ve slově, vědět, že autobus začíná hláskou a. Z dalších potřebných schopností je orientaci v čase a prostoru (včera, dnes, zítra, nad, pod, dole), posloupnost v čase, či předpočetní představa, počítání s pěti prvky, kdy tři jablka a dvě hrušky znamenají pět kousků a tři penízky, ke kterým jeden přidáme, jsou ve výsledku čtyři. K základním předpokladům patří také grafomotorika, tedy správný úchop tužky, nebo vybarvování bez přetahování. V neposlední řadě je důležité zaměřit se na gramaticky správnou řeč, výslovnost a chápání smyslu vět. Mluvilo se o emocionální a sociální zralostí, kdy dítě respektuje autoritu, je samostatné natolik, že se dokáže odpoutat od rodičů a snese neúspěch. Na závěr se mluvilo také o důležitosti vyváženosti času, který dítěti věnujeme, školní přípravě a času, který má na spontánní hru či odpočinek. Všechno by mělo být, podle paní psycholožky vyvážené. Čas, který dětem dáme, se nám v dobrém vrátí.

Děkujeme za konkrétní rady, spoustu materiálu a především lidský a otevřený přístup a vstřícnost.


Milí rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás zveme na besedu s psycholožkou Mgr. Veronikou Potěšilovou, která nás ve třídě sluníček navštíví 23. 11. 2023 v 16:00. Na besedě se dozvíte vše o školní zralosti a připravenosti nebo také o odkladu školní docházky.

Těšíme se na vás!