ZÁSADY DISTANČNÍ VÝUKY

01.11.2020


Situace s onemocněním Covid-19 se nezlepšuje, proto bude z nařízení vlády ČR distanční vzdělávání pokračovat i od pondělí 2. 11. 2020 a to pravděpodobně do 20. 11. 2020.

Žáci naší školy budou pokračovat ve výuce na dálku (tzv. distanční výukou).

Pro distanční formu vzdělávání platí tyto společné zásady:

  • přítomnost žáků ve škole je zakázána, proto nadále pokračuje tzv. distanční výuka/ výuka na dálku/, která je zakotvena ve školském zákoně jako povinná a plně nahrazuje prezenční výuku
  • žákům a jejich zákonným zástupcům předají třídní a předmětoví učitelé podrobné informace o výuce v týdenních intervalech a to vždy v pondělí mezi 10,00 hod. a 16,00 hod. / formou webových stránek - na kterých bylo vytvořeno samostatné oddělení pro zadávání úkolů, které naleznete na hlavní liště pod ikonou "DISTANČNÍ VÝUKA"/  nebo emailem formou týdenních plánů/ také po svolení rodičů i jinou komunikační platformou (např. Messenger aj.) /nebo individuálně přímým kontaktem s učitelem a to především žákům, kteří nemají potřebnou techniku - vyzvednutí vytištěných materiálů přímo ve škole je možný po předchozí domluvě s učitelem

  • pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů a případné sdělení či vysvětlení nového učiva, probrání nejasností, vysvětlení řešení domácích úkolů je možné kontaktovat učitele ve stanovených KONZULTAČNÍCH HODINÁCH (od 2.11.2020) nebo individuálně po předchozí domluvě 

  • vzhledem k tomu, že se jedná o povinnou formu výuky, budou žáci za svoje výsledky/ výstupy/ hodnoceni. O formě či metodě hodnocení, kterou učitelé zvolí pro získání podkladů ke klasifikaci, budou žáky informovat a to vždy po odevzdání úkolů - dle stanovených termínů učitele. Známky budou zapsány do žákovských knížek po návratu do školy 

  •  nepřítomnost/ nemoc žáka, apod./ při distanční výuce je zákonný zástupce povinen prokazatelně omluvit do tří dnů.

  • během distanční výuky nebudou zadávány úkoly z výchov, budou pouze doporučeny aktivity, pro inspiraci a motivaci

  •  jsme všem rodičům, rodinným příslušníkům i příbuzným vděčni za pomoc při této nezvyklé situaci, bez Vaší spolupráce by distanční výuka nebyla možná, děkujeme


S jakýmkoli dotazem nebo problémem se neváhejte obrátit na jednotlivé vyučující, nebo na vedení školy.

Všem zúčastněným - žákům, zákonným zástupcům, ale i prarodičům žáků, sourozencům, tetám, učitelům, .. - přeji ať se jim daří, pevné nervy a zdraví. Věřím, že i tu podzimní distanční výuku společně zvládneme.

Mgr. Petra Zgarbová,Ph.D. ředitelka školy