NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY

08.04.2021

Od 12. dubna 2021 bude v provozu:


  • ZŠ pro žáky 1.stupně, ve které počet nepřekročí 75 žáků - tj.všichni žáci naší školy

  • MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

  • V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

-pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-příslušníci ozbrojených sil,

-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

-zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Jak to bude v naší školičce probíhat


Výuka a školní družina je možná pouze v daných homogenních skupinách - 1.třída, 2.třída, 3.třída, 4.+5.třída, MŠ - skupiny do 15 dětí

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci školy povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor- vybavte proto děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání. Děti v roušku nosit nemusí. Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor.

Prosíme rodiče, aby do školy vcházeli po dohodě s pedagogem (např. při asistenci testování dětí). Prosím vyčkejte na děti u hl. vchodu školy. Pokud vyzvedáváte děti 1.tř. zvoňte na zvonek označen ŠD, pokud vyzvedáváte děti 2. nebo 3. třídy zvoňte na zvonek označen ZŠ.

Protože je při vzdělávání zakázán zpěv a sportovní činnost, budeme na doporučení MŠMT v HV poslouchat skladby či pracovat na projektech a v TV za příznivého počasí chodit do přírody.

Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny různé příchody do školy a individuální začátek vyučování, viz. tabulka níže.

Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu).

Organizační změny ve výuce

Rozvrh hodin zůstává stejný, nebude změněn. Jedinou změnou bude zákaz slučování tříd. Vyučovací hodiny, které běžně spojujeme, budeme učit jednotlivě - např. na TV se spojovala 1. a 2. třída, tentokrát bude mít TV každá třída zvlášť, tento systém bude platit pro všechny spojené předměty ve všech skupinách.

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je možný pouze při zachování homogenity skupin - v jednom oddělení jsou společně žáci pouze jedné třídy. Pro první až třetí třídu budou fungovat samostatná oddělení školní družiny. Pro čtvrtou a pátou třídu bohužel z organizačních důvodů družina zajištěna nebude. Děkujeme za pochopení. 

Kroužky

Kroužky jsou obnoveny pouze pro homogenní skupiny: AJ-2.třídy, deskové hry, SPP, katolické náboženství, individuální hodiny ZUŠ Folklorika (hudební nástroje).

Ostatní kroužky se až do odvolání ruší.

Stravování ve školní jídelně

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně. U jednoho stolu je povoleno obědvat maximálně 4 osobám. V jídelně společně obědvá pouze jedna homogenní třída.

V děti obědvají u svých stolečků - opět v homogenní skupince. 

Testování

Účast žáků a dětí na prezenčním vzdělávání je podmíněna jejich testováním.

Pokud se žák nebo dítě z důvodu neúčasti na testování neúčastní výuky, škola postupuje jako u jiné běžné omluvené absence.


Doporučujeme podívat se na video v odkazu - a vyzkoušet si testování nanečisto např. vatovou tyčinkou.

Testování bude prováděno tzv. samoodběrem z přední části nosu, při němž není nutná asistence zdravotnického personálu. U žáků 1. stupně je možná asistence třetí osoby (zákonného zástupce nebo osoby pověřené zákonným zástupcem písemně, tato osoba musí být vybavena respirátorem). Dohled nad žáky bude při testování vykonávat určená osoba (např. pedagog), která také zaznamená výsledky provedených testů.

Frekvence testování

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole/školce v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve středu po obědě-pro starší - samostatné děti (4. a 5. ročník) nebo ve čtvrtek ráno).

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Co se děje s výsledkem testu

V případě pozitivního výsledku bude žák izolován v samostatné místnosti a škola informuje jeho zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje lékaře, který žáka odešle na PCR test. Po předložení potvrzení o negativním PCR testu (nebo po proběhnutí doby povinné izolace také s potvrzením vydaným lékařem) se žák může vrátit k prezenční výuce.

Pokud se pozitivní test vyskytne u žáka v jiný než první den v týdnu, vztahuje se uvedený postup s izolací, kontaktováním zákonných zástupců a odchodem ze školy na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci předchozích dvou dnů. Pokud pozitivně testovaný žák doloží potvrzení o negativním PCR testu, škola pak informuje všechny zúčastněné o možnosti návratu k prezenční výuce.

V případě, že je pozitivně testován pedagog v jiný než první den výuky, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních dvou dnech.

Nemusí se testovat

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň od jejich prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní: tato skutečnost musí být prokazatelně doložena, (o prodělání onemocnění informujte školu).

Stejně tak se neprovádí testování u osob s certifikátem o prodělaném očkování, kdy od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dní. 

Máte negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu a není starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Ošetřovné

Na krizové ošetřovné mají nárok rodiče, kteří jsou doma s dítětem mladším 10 let z důvodu uzavření škol či karantény.  


V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email p.zgarbova@skolapozdechov.cz nebo na telefonní číslo 774 657 113.

Všem přejeme šťastný a klidný návrat do školy. Společně to určitě zvládneme.